Hệ thống kho lạnh

Hệ thống kho lạnh sử dụng cho công ty TNHH Đông Lâm có thể tự động hoặc bán tự động. Với kho lạnh từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
Thông tin chi tiết
    Hệ thống kho lạnh sử dụng cho công ty TNHH Đông Lâm có thể tự động hoặc bán tự động. Với kho lạnh từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn.
Liên hệ